top of page

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU DARLAN
DARLAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 76-150 Darłowo, ul. Polna 55 (ważny od 1-02-2022)
Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i warunki wykonania usług przez OPERATORA
– firmę DARLAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Darłowie ul. Polna 55, działająca na podstawie zgłoszenia
do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pod Nr w rejestrze 13159.

§ 1. Definicje:
Użyte w regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Abonament – uprawnienie do korzystania z usług sieci Operatora na
podstawie umowy;
2. Abonent – usługobiorca (osoba fizyczne, osoba prawna, inny podmiot nie
posiadający osobowości prawnej), z którym podpisano umowę;
3. Adres IP –numer identy fikacyjny, który jest nadawany komputerom/
urządzeniom w sieci Internet;
4. Awaria - oznacza awarię, która uniemożliwia Abonentowi korzystanie z Usługi,
jednak z wyłączeniem awarii, która jest wynikiem okresu zawieszenia lub
przerwy w świadczeniu Usługi uzgodnionej między Stronami lub dozwolonej w
ramach Umowy; lub jest wynikiem naruszenia Umowy przez Abonenta; lub jest
wynikiem działania Siły Wyższej; lub wystąpiła poza Siecią Operatora; lub
wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej Abonenta lub Urządzeniach
Abonenckich;
3. Biuro Obsługi Klienta – jednostka organizacyjna Operatora odpowiedzialna za
kompleksową obsługę Abonentów;
4. Centrum Zarządzania Siecią – jednostka organizacyjna Operatora zajmująca
się zarządzaniem siecią Operatora;
5. Konsument - osobę fizyczną wnioskującą o świadczenie publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych lub korzystającą z takich usług dla celów
niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem
zawodu;
6. Lokal - nieruchomość lub jej część (np. budynek, mieszkanie, lokal), w której
zlokalizowane jest Zakończenie Sieci;
7. Łącze Telekomunikacyjne – zespół środków technicznych umożliwiający
przesyłanie sygnałów w sieci telekomunikacyjnej, przeznaczony do realizacji
określonej Usługi Telekomunikacyjnej;
8. Okres Rozliczeniowy – okres, za który należna jest Opłata Abonamentowa.
Wynosi on jeden miesiąc kalendarzowy;
9. Operator – operator DARLAN sp. z o.o., z siedzibą w Darłowie;
10. Sieć Operatora – zbiór zintegrowanych lub współpracujących ze sobą
miejskich sieci telekomunikacyjnych administrowanych przez Operatora;
11. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym niemożliwe do
przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna,
strajki, awarie w dostawie energii, akty władzy państwowej, samorządowej,
wirusy komputerowe itp.;
12. Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych - wykonywanie usług za pomocą
własnej sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym
imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez
innego dostawcę usług;
13. Tytuł Prawny – prawo własności, prawo użytkowania wieczystego,
własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do lokalu
użytkowego, najem lub inne zdarzenie prawne potwierdzające możliwość
wykonania zobowiązania wobec Operatora;
14. Umowa – umowa z Abonentem, na podstawie której Operator zobowiązuje
się do świadczenia usług na rzecz Abonenta, a Abonent zobowiązuje się do
terminowego regulowania abonamentu za usługi;
15. Urządzenia Abonenckie – wszelkie urządzenia udostępniane Abonentowi na
czas trwania Umowy, będące własnością Operatora;
16. Usługi – usługi świadczone na rzecz Abonenta przez Operatora;
17. Usługa Telekomunikacyjna – usługa polegająca głównie na przekazywaniu
sygnałów w sieci telekomunikacyjnej;
18. Użytkownik - podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi
telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi;
19. Urządzenie końcowe - urządzenie telekomunikacyjne, które nie stanowi
własności Operatora, zainstalowane w Lokalu, przeznaczone do podłączenia
bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci (np. komputer, konsola do gier);
20. Zakończenie sieci - fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dostęp do
publicznej sieci telekomunikacyjnej; w przypadku sieci stosujących komutację lub
przekierowywanie, zakończenie sieci identyfikuje się za pomocą konkretnego
adresu sieciowego, który może być przypisany do numeru lub nazwy abonenta.
21. Indywidualny rachunek bankowy Abonenta - Operator przy zawieraniu
umowy, otwiera indywidualny rachunek bankowy dla każdego Abonenta, na
który wyłącznie winien on uiszczać wszelkie opłaty abonamentowe. Ustanawiany
jest on na mocy Załącznika do Umowy Właściwej o świadczenie usług
telekomunikacyjnych oraz widoczny na fakturach/rachunkach wysyłanych do
Abonenta przez Operatora. Operator nie odpowiada za środki wpłacane na inny,
niż indywidualny rachunek bankowy.
§ 2. Umowa.
1. Umowa zawierana jest na czas określony lub nieokreślony.
2. W przypadku gdy czas trwania umowy jest określony, w razie wcześniejszego
wypowiedzenia przez Abonenta umowy, Operator może obciążyć Abonenta
kosztami wynikającymi z tego tytułu. Zakres kosztów będzie określony w
zawartej umowie, z tym że wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego
rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed
upływem terminu, na jaki umowa została zawarta nie może przekroczyć wartości
umowy (suma abonamentów od zawarcia umowy do czasu określonego w
umowie) pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia
umowy do dnia jej przedterminowego rozwiązania.
3. Wypowiedzenie umowy przez Abonenta w sytuacji określonej powyżej nie
powoduje konieczności zapłaty przez niego kosztów, jeśli nastąpiło wskutek:
podwyższenia cen usług niezaakceptowanej przez Abonenta, zmiany regulaminu
niezaakceptowanej przez Abonenta, z wyjątkiem sytuacji gdy konieczność
wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa albo z
usunięcia niedozwolonych postanowień umownych lub też wynika z decyzji
Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a ustawy prawo telekomunikacyjne.
4. Umowa zawierana jest po okazaniu przez Konsumenta/Użytkownika
oryginałów lub poświadczonych kserokopii dokumentów: 1) osoby prawne lub
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej: odpis z właściwego
przewidzianego prawem rejestru, REGON, NIP; 2) osoby fizyczne: dowód
osobisty.
5. Umowa może być zawarta z Konsumentem/Użytkownikiem legitymującym się
Tytułem Prawnym do Lokalu, w którym zainstalowane będą Urządzenia
Abonenckie lub po słownym oświadczeniu o posiadanym prawie do
dysponowania Lokalem
7. W przypadku posiadania przez Konsumenta/Użytkownika Tytułu Prawnego do
Lokalu innego niż prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub
spółdzielcze prawo do lokalu, zawarcie Umowy wymaga przedstawienia przez
Konsumenta/Użytkownika pisemnej zgody odpowiednio właściciela,
użytkownika wieczystego lub członka spółdzielni mieszkaniowej na instalację
Urządzeń Operatora w Lokalu.
§ 3. Odmowa świadczenia Usług.
Operator ma prawo odmówić zawarcia Umowy w szczególności, gdy: 1)
proponowany przez Abonenta zakres lub sposób korzystania z sieci może
niekorzystnie wpłynąć na obsługę pozostałych użytkowników Sieci Operatora; 2)
brak jest możliwości technicznych realizacji Usługi; 3) Abonent nie przedstawił
wymaganych dokumentów; 4) istnieje podejrzenie co do wiarygodności
płatniczej Abonenta, będącego podmiotem innym, niż konsument w rozumieniu
polskiego Kodeksu cywilnego.
§ 4. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy. Odstąpienie od umowy.
1. Zarówno Abonent, jak i Operator są uprawnieni do rozwiązania Umowy z
zachowaniem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie
usług telekomunikacyjnych powinno być złożone w następujący sposób: 1) na
piśmie dostarczone pocztą na adres biura lub osobiście w biurze obsługi klienta
na ul. Polnej 55 w godzinach otwarcia biura 2) za pomocą poczty elektronicznej
na adres e-mail: kontakt@darlan.pl. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i
liczony jest od pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego następującego po
Okresie Rozliczeniowym, w którym złożono oświadczenie
o rozwiązaniu Umowy. Wypowiedzenie musi zawierać : imię nazwisko/ nazwę
firmy; adres zamieszkania/siedzibę; pesel/NIP; miejsce instalacji; Tel kontaktowy
oraz numer umowy. Umowy zawarte na czas określony mogą określać inne
zasady ich wcześniejszego rozwiązywania. Operator może
w szczególności rozwiązać umowę za wypowiedzeniem w przypadku, gdy
Abonent zalega z opłatą abonamentu za dwa pełne okresy rozliczeniowe.
2. Operator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku: 1) cofnięcia, ograniczenia lub wygaśnięcia zezwolenia przyznanego
Operatorowi; 2) naruszenia istotnych postanowień umowy przez Abonenta, a w
szczególności: a) powtarzającego się naruszania przez Abonenta warunków
korzystania z Usług Telekomunikacyjnych określonych w Umowie lub/
Regulaminie, mimo wezwania Abonenta do zaprzestania naruszeń;
b)podłączenie przez Abonenta do sieci Operatora lub do urządzeń z nią
współpracujących innych urządzeń nie posiadających wymaganych homologacji
lub mogących spowodować zakłócenia w pracy tej Sieci, mimo wezwania
Abonenta do zaprzestania naruszeń; c) stworzenia przez Abonenta zagrożenia dla
interesów Operatora lub innych użytkowników Sieci Operatora; snifowanie,
skanowanie hostów, portów, łamanie kodów, haseł, włamywanie się do
serwerów oraz komputerów innych użytkowników, mimo wezwania Abonenta do
zaprzestania naruszeń; d) wykorzystywanie przez Abonenta Usług świadczonych
przez Operatora do celów niezgodnych z prawem, mimo wezwania Abonenta do
zaprzestania naruszeń; 3) wszczęcia wobec Abonenta postępowania
likwidacyjnego, upadłościowego, egzekucyjnego albo innego postępowania
naprawczego lub oddłużeniowego; 4) zmiany warunków technicznych np.
powstawanie przeszkód na drodze fal radiowych takich jak nowo budowane
budynki, rosnące drzewa i inne, likwidacja budynków na których są umieszczone
stacje nadawcze Operatora; 5) działania siły wyższej.
3. Abonent może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
powtarzającego się rażącego naruszenia istotnych postanowień Umowy przez
Operatora np.: wystąpienia przerwy w świadczeniu usług z przyczyn zawinionych
przez Operatora i trwającej dłużej niż 6 dni od czasu zgłoszenia do Operatora.
4. W przypadku zawarcia Umowy w formie pisemnej poza siedzibą Dostawcy
Usług, Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy
wysłanie do Dostawcy Usług oświadczenia przed jego upływem. W razie
skorzystania z prawa odstąpienia, Umowa uważana jest za niezawartą.
5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w przypadku określonym w ust.
4, zamieszczono na stronie internetowej Operatora www.DARLAN.pl.
§ 5. Obowiązki Abonenta.
Abonent zobowiązany jest do:
1. Korzystania z Urządzeń Abonenckich stosownie do postanowień Regulaminu i
Umowy, zgodnie z ich przeznaczeniem, właściwościami, instrukcjami i
zaleceniami Operatora.
2. Zabezpieczenia Urządzeń Abonenckich przed dostępem osób
nieuprawnionych.
3. Prawidłowego zasilania energetycznego Urządzeń Abonenckich.
4. Uzyskania pozytywnej oceny technicznej dokonanej przez Operatora, dla
własnych urządzeń przed dołączeniem do Sieci Operatora.
5. Nie udostępniania Urządzeń Abonenckich osobom trzecim bez uprzedniej
pisemnej zgody Operatora.
6. Nie dokonywania samodzielnie napraw i modernizacji Urządzeń Abonenckich.
7. Umożliwienia Operatorowi, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia stanu
technicznego Urządzeń Abonenckich w miejscu ich zainstalowania.
8. Odebrania i podpisania protokołu rozpoczęcia świadczenia Usług.
9. Niezwłocznego zwrotu Urządzeń Abonenckich w stanie nie pogorszonym niż
zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji po rozwiązaniu lub wygaśnięciu
Umowy.
10. Uzyskania zezwolenia od odpowiedniego organu na montaż anteny oraz
przeprowadzenia kabli niezbędnych do instalacji usługi.
11. W przypadku awarii, zgłosić Operatorowi usterkę, telefonicznie, osobiście, e-
mailem bądź na piśmie wraz z opisem awarii.
12. Udostępnienia na wniosek Operatora, lokalu/lokali w zakresie niezbędnym
do wykonania instalacji, a także w celu dokonania napraw, kontroli
i modernizacji sieci.
13. Abonentowi zabrania się: 1) dokonywać w żadnym przypadku bezzasadnego
obciążania sieci a zwłaszcza: dokonywać skanów użytkowników, hostów,
numerów sieci, żadnym protokołem żadnym oprogramowaniem bądź
urządzeniami. Działania takie będą interpretowane jako rażące naruszenie
warunków Umowy, 2) świadczenia, odsprzedawania bądź udostępniania Usług
oraz Urządzeń Operatora na rzecz innych podmiotów bez zgody Operatora.
14. Do nie korzystania z usług Operatora w celu nieautoryzowanego uzyskania
dostępu do informacji, danych i haseł osób trzecich.
§ 6. Obowiązki Operatora.
1. Operator zobowiązany jest do zainstalowania Urządzeń Abonenckich i
uruchomienia odpowiednich Łącz Telekomunikacyjnych oraz rozpoczęcia
świadczenia za ich pomocą Usług określonych Umową w terminie wskazanym w
Umowie oraz dokonywania wszelkich zmian instalacji konfiguracji Urządzeń
Abonenckich.
2. Operator zobowiązany jest informować Abonentów na piśmie lub za ich zgodą
e-mailem o każdych zmianach dotyczących Regulaminu i Cenniku, na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Likwidować w terminie ustalonym wszelkiego rodzaju awarie powstałe w jego
sieci i dbać o sprawne jej działanie.
§ 7. Świadczenie usług. Serwis. Awarie.
1. Operator gwarantuje dostęp do sieci Internet 24 godziny na dobę, poprzez
swoją sieć teleinformatyczną z możliwością korzystania z usług objętych Umową,
na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Abonent w ramach aktywacji otrzymuje bezpośredni dostęp do Internetu
poprzez sieć Operatora bez ograniczeń czasowych oraz bez limitu ilości
ściąganych danych.
3. Usługa dostępu do Internetu świadczona przez Operatora zapewnia: 1) stały
dostęp do sieci Internet z maksymalną przepustowością, na jaką Abonent
podpisał umowę. 2) stały dostęp do sieci Internet z minimalną przepustowością
na poziomie 100% przepustowości maksymalnej na jaką Abonent podpisał
umowę. 3) operator nie odpowiada za parametry karty sieciowej Abonenta,
która może obsługiwać niższy standard prędkości połączenia, co z kolei może
wpływać na nieprawidłowe wyniki pomiaru (np. Operator dostarcza prędkość
połączenia na poziomie 300 Mb/s, a karta sieciowa Abonenta obsługuje standard
100 Mb/s - automatycznie prędkość pomiarowa, będzie opiewała około 100 Mb/
s 4) przepustowość maksymalna i minimalna zapewniona jest od routera
brzegowego sieci do urządzenia dostępowego Abonenta.
4. Operator zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu do Internetu w
przypadku obiektywnego, zawinionego przez Abonenta rażącego naruszenia
zasad korzystania z Internetu np. przesyłania nielegalnych treści, wysyłania
spamu, skanowania portów, snifowania, włamywania się do obcych komputerów
itd. Operator zastrzega sobie także możliwość zablokowania Abonentowi
dostępu do Internetu w przypadku gdy swoimi działaniami powoduje zakłócenia
w funkcjonowaniu Sieci Operatora na przykład stosując niedozwolone
wzmacniacze sygnału radiowego, zwarcia pętli powodujące destabilizację sieci,
celowe zakłócanie pasma radiowego itp., które w sposób oczywisty wyrządzają
szkodę Operatorowi. Za czas zablokowania usługi u Abonenta będącego
Konsumentem Operatorowi nie przysługuje wynagrodzenie. W przypadku gdy
zablokowanie Abonenta okaże się niezasadne Abonentowi należne będzie
odszkodowanie na zasadach określonych w § 10 niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub zmiany warunków technicznych
przyłączenia, Operator może odstąpić od umowy zachowując termin
wypowiedzenia zapisany w umowie lub inny na zasadach porozumienia stron z
Abonentem.
6. Operator zastrzega, iż prawidłowe świadczenie Usług wymaga okresowego
prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych Sieci,
skutkujących krótkotrwałymi przerwami, nie trwającymi łącznie dłużej niż 24
godziny. Prace te prowadzone będą przez Operatora Usług na ogół w porze
nocnej, w sposób zapewniający minimalizowanie ich uciążliwości dla
Abonentów. Przerwa trwająca dłużej niż 24 godziny traktowana jest jako Awaria.
7. W ramach obsługi serwisowej Operator zapewnia: usuwanie nieprawidłowości
w pracy urządzeń, konserwację, naprawę lub wymianę uszkodzonego
urządzenia, usuwanie awarii sieci, Abonent ma możliwość zgłaszania problemów
pracy z siecią telefonicznie, na specjalnie do tego celu wydzielony numer
telefoniczny podany na protokole montażu, osobiście, e-mailem oraz przez
stronę internetową www.darlan.pl w zakładce „kontakt”.
8. Za nieuzasadnione wezwanie serwisu, to jest takie gdy awaria powstała z winy
Abonenta, pobierana będzie opłata wg cennika.
9. W ramach serwisu Usługi Operator zapewnia gotowość służb technicznych do
usunięcia awarii od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy, w godzinach od 10.00 do 16.00.
10. Operator zobowiązuje się do usunięcia awarii, w możliwie najkrótszym
terminie i według kolejności zgłoszenia, w czasie gotowości służb technicznych,
w terminie 96 godzin (4dni roboczych) od momentu, w którym Operator
wykryje awarię lub awaria zostanie zgłoszona przez Abonenta na wyznaczony
numer telefoniczny 660 235 143 w godz. 10.00 – 16.00. O ile Awaria nie jest
możliwa do usunięcia w ciągu 2 dni roboczych od jej zgłoszenia, Operator Usług
określi termin jej usunięcia i przekaże tę informację zgłaszającemu Abonentowi.
11. Abonent zobowiązany jest umożliwić pracownikowi Operatora dostęp do
Urządzeń Operatora znajdujących się w Lokalu w celu przeglądu, pomiarów oraz
usuwania Awarii w ustalonych godzinach. Podczas dokonywania powyższych
czynności w Lokalu musi być obecny Abonent lub upoważniona przez niego
pełnoletnia osoba.
12. Obsługą Abonentów zajmuje się Biuro Obsługi Klienta, w którym można
zgłaszać wszystkie bieżące sprawy związane ze świadczoną usługą dostępu do
internetu, w następujących formach: 1) telefonicznie pod nr tel. 660 235 143 w
godzinach otwarcia biura; 2) osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Polnej 55
w godzinach otwarcia biura; 3) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-
mail: kontakt@darlan.pl; 4) pisemnie na adres ul. Polna 55, 76-150 Darłowo.
13. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania usług Abonenta, w
przypadku przeterminowania płatności powyżej 30 dni.
§ 8. Urządzenia Abonenckie.
1. Operator oddaje w użytkowanie Abonentowi na czas trwania Umowy
Urządzenia Abonenckie, których specyfikacja stanowi część Umowy.
2. Urządzenie Abonenckie zainstalowane w Lokalu i oddane Abonentowi do
używania pozostaje własnością Operatora Usług, o ile Umowa nie stanowi
inaczej. Abonent nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek zmian w Urządzeniu
Operatora, ani udostępniać go osobom trzecim, o ile odrębne postanowienia
Umowy nie stanowią inaczej.
3. Abonent jest uprawniony do używania Urządzenia Operatora wyłącznie w
Lokalu wskazanym w Umowie. Zmiana lokalizacji Urządzeń Operatora wymaga
pisemnej zgody Operatora Usług.
4. Z chwilą oddania Urządzenia Operatora Abonentowi do używania, na
Abonenta przechodzi ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzenia Operatora.
Abonent zobowiązany jest poinformować Operatora Usług o nieprawidłowym
funkcjonowaniu lub utracie Urządzenia Operatora oddanego Abonentowi przez
Operatora do używania.
5. Naprawa lub wymiana Urządzeń Operatora następuje: 1) nieodpłatnie, w
przypadku ujawnienia się w trakcie eksploatacji ukrytych wad, wynikających z
przyczyn tkwiących w Urządzeniu Operatora; 2) odpłatnie, w przypadku utraty
Urządzeń Operatora lub uszkodzeń będących następstwem używania Urządzeń
Operatora niezgodnie z Umową, Regulaminem, instrukcją lub przeznaczeniem.
7. Wydanie sprawnego Urządzenia Operatora następuje po dostarczeniu przez
Abonenta do Operatora, uszkodzonego lub zniszczonego Urządzenia Operatora,
względnie oświadczenia o jego utracie.
8. W przypadku rozwiązania umowy, Abonent ma obowiązek wydania
Urządzenia i ustalenia z Operatorem terminu, w którym pracownik Operatora
będzie mógł odebrać Urządzenie w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy. W
przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub w
przypadku chęci zatrzymania Urządzenia przez Abonenta zostanie on wówczas
obciążony kwotę wskazaną w Umowie.
§ 9. Odpowiedzialność Abonenta.
1. Ryzyko i odpowiedzialność związane z korzystaniem z danych, informacji oraz
oprogramowania pozyskanego z sieci, obciąża na zasadzie wyłączności
Abonenta.
2. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo urządzeń
podłączonych do sieci Operatora i znajdujących się w siedzibie Abonenta.
3. Abonent ponosi pełna odpowiedzialność za swoje świadome lub nie
świadome działania naruszające prawo, doprowadzające do złamania zasad
niniejszego Regulaminu, oraz wyrządzające szkodę Operatorowi lub innym
użytkownikom sieci.
4. Osoby trzecie nie będące klientami Operatora, mogą korzystać z usług
świadczonych przez Operatora wyłącznie na odpowiedzialność Abonenta
użyczającego swojego komputera. Abonent odpowiada za koszty dodatkowe
wynikłe z korzystania z usług internetowych przez osoby trzecie przy pomocy
Urządzeń Abonenckich za zgodą Abonenta.
§ 10. Odpowiedzialność Operatora.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez
Operatora wynikającego z winy Operatora, Operator zapłaci Abonentowi
odszkodowanie po wskazaniu przez Abonenta numeru konta bankowego lub
adresu właściwego do wypłaty odszkodowania. Za zgodą Abonenta wyrażoną na
piśmie Operator może zaliczyć odszkodowanie należne Abonentowi na poczet
bieżących płatności.
2. Wypłata odszkodowania, na wskazany numer konta bankowego lub przekazem
pocztowym na adres wskazany prze Abonenta, nastąpi w terminie 14 dni od dnia
uznania przez Operatora reklamacji dotyczącej niewykonania lub nienależytego
wykonania usługi.
3. Wysokość należnego odszkodowania: 1) Za każdy dzień przerwy w świadczeniu
usługi telekomunikacyjnej płatnej okresowo Abonentowi przysługuje
odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według
rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie
dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie
rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 96 godzin; 2) Z tytułu
niedotrzymania z winy Operatora terminu rozpoczęcia realizacji umowy za każdy
dzień przekroczenia terminu przysługuje Abonentowi od Operatora
odszkodowanie w wysokości 1/30 określonej w umowie miesięcznej opłaty
abonamentowej, stosowanej przez tego Operatora; 3) Przy ustalaniu czasu
trwania przerwy, jako początek przyjmuje się moment przyjęcia zgłoszenia do
Operatora od Abonenta, pod warunkiem stwierdzenia przerwy przez Operatora,
a za koniec chwilę usunięcia awarii zarejestrowaną przez Operatora. 4) Do
okresu, za który Abonentowi przysługuje odszkodowanie, nie wlicza się czasu, w
którym usunięcie Awarii nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie
Abonenta.
§ 11. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora.
1. Operator nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczone lub przesyłane
przez Abonenta w przestrzeni internetowej oraz za uszkodzenia mechaniczne
anteny odbiorczej i karty sieciowej lub routera dostępowego, wynikające z
oczywistego, niezgodnego z przeznaczeniem tych urządzeń, korzystania z nich
przez Abonenta lub osoby trzecie, za które Operator nie odpowiada.
2. Operator nie odpowiada za dostęp osób nieuprawnionych do informacji
przesyłanej w Sieci Operatora, gdy wynika on z winy Abonenta lub osoby trzeciej,
za którą Operator nie ponosi odpowiedzialności.
§ 12. Cennik. Zmiany cen, umowy i regulaminu.
1. Ceny i opłaty za usługi określa Cennik stanowiący załącznik do niniejszego
Regulaminu, dostępny na stronie internetowej www.darlan.pl lub
w Biurze Obsługi Klienta w Darłowie przy ul. Polnej 55.
2. Ustalone ceny i opłaty mogą podlegać waloryzacji w oparciu o wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.
3. Podwyższenie cen może polegać nie tylko na podwyższeniu stawki kwotowej
za jednostkę usługi. Podwyższenie cen może wynikać ze zmienionego sposobu
naliczania jednostek świadczenia, ograniczenia usług zapewnianych w ramach
opłaty abonamentowej, ograniczenia upustów lub innych warunków o
charakterze cenotwórczym, mających wpływ na wysokość należności.
4. Operator dostarcza Abonentowi na piśmie lub na wskazany w Umowie adres
poczty elektronicznej oraz podaje do publicznej wiadomości treść każdej
proponowanej zmiany Umowy (w tym także Regulaminu i Cennika) z
wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian
w życie.
5. Okres, o którym mowa w ust. 4, może być krótszy, jeśli publikacja aktu
prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z
wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki
wynika z decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
6. Abonent uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w przypadku braku
akceptacji zmian, o których mowa w ust. 4, przy czym termin na realizację tego
prawa upływa z dniem poprzedzającym dzień wejścia tych zmian w życie.
7. W razie skorzystania przez Abonenta z prawa, o którym mowa w ust. 6,
Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi udzielonej Abonentowi przy zawieraniu
Umowy, z zastrzeżeniem ust. 11.
8. W przypadku gdy Abonent nie wypowiedział Umowy, w sposób określony w
ust. 6, uważa się, że akceptuje zmianę Umowy, Regulaminu i Cennika.
9. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy wynika
bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub wynika z decyzji Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, Operator podaje do publicznej wiadomości treść
proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed
wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli takie unormowanie
wynika z przepisów prawa.
10. Abonent uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w przypadku braku
akceptacji zmian, o których mowa w ust. 9, przy czym termin na realizację tego
prawa upływa z dniem poprzedzającym dzień wejścia tych zmian w życie.
11. W przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa, o którym mowa w ust. 9,
Operatorowi przysługuje proporcjonalny do okresu na jaki zawarto umowę o
świadczenie usług, zwrot ulgi udzielonej Abonentowi przy zawieraniu Umowy.
12. W przypadku gdy Abonent nie wypowiedział Umowy, w sposób określony w
ust. 10, uważa się, że akceptuje zmianę warunków Regulaminu
i Cennika.
§ 13. Sposób płatności.
1. Za świadczone Usługi wystawiana jest faktura proforma / faktura Vat .
2. Abonent zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie w nich określonym.
3. Opłaty muszą być wnoszone na indywidualny rachunek bankowy, utworzony
dla każdego Abonenta przez Operatora, zawarty jest on na załączniku do umowy
właściwej oraz podany na fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpłynięcia
należnej sumy na indywidualny rachunek bankowy.
4. Abonent zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień
zwłoki w zapłacie należności.
5. W przypadku nieuregulowania należności za poprzedzający miesiąc nastąpi
wyłączenie usługi z dniem pierwszego dnia następnego okresu rozliczeniowego.
6. Za ponowne uruchomienie usługi będzie naliczana opłata wg cennika usług.
7. Przy zainstalowaniu usługi, pobierana jest jednorazowo opłata instalacyjna-
aktywacyjna, która jest bez zwrotna.
8. Operator nie odpowiada za środki wpłacane na inny, niż indywidualnie
wygenerowany dla Abonenta rachunek bankowy to opłat za świadczone usługi.
Błędnie wysyłane środki, nie będą honorowane. To na Abonencie ciąży
obowiązek wpłaty na właściwy rachunek bankowy.
9. Operator nie przyjmuje rozliczeń za usługi abonamentowe w gotówce lub
innej formie niż przelew na indywidualny rachunek bankowy Abonenta.
§ 14. Sposoby składania zamówień na Pakiety Taryfowe oraz dodatkowe opcje
usługi.
Abonent może składać zamówienie na Pakiety Taryfowe oraz dodatkowe opcje
usługi w następujący sposób: 1) osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Polna
55 w Darłowie w godzinach otwarcia biura; 2) za pomocą poczty elektronicznej
pod adresem e-mail: kontakt@darlan.pl; 3) pisemnie na adres ul. Polnej 55,
76-150 Darłowo.
§ 15. Instalacja.
1. W ramach instalacji Operator wykonuje standardową instalację kablową,
dokonuje pomiaru jakości połączenia.
2. Opłata instalacyjna obejmuje wszystkie czynności związane z uruchomieniem,
przetestowaniem łącza bez ingerencji w strukturę sieci Abonenta, konfigurację
urządzeń należących do Abonenta, konfigurację oprogramowania Abonenta i nie
podlega zwrotowi.
§ 16. Dane techniczne łącza.
1. W ramach aktywacji Abonent otrzymuje możliwość korzystania z usług
opartych na protokole TCP/IP.
2. Gwarancja zadeklarowanej przepustowości dostępowej - oznacza, że Abonent
ma do dyspozycji przepustowość maksymalną od routera brzegowego sieci
Operatora do urządzenia dostępowego Abonenta.
§ 17. Reklamacje.
1. Abonentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji usługi
telekomunikacyjnej w przypadku gdy: 1) niedotrzymanie z winy Operatora
wyznaczonego terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi lub usługi
przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi dostępu do
Internetu; 2) niedotrzymanie z winy Operatora określonego w umowie o
świadczenie usług terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług;
3) niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej; 4)
nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi
telekomunikacyjnej.
2. Reklamacja powinna zawierać: 1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres
zamieszkania albo siedziby Abonenta, zwanego dalej "reklamującym";
2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; 3)
przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; 4) przydzielony
reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany
reklamującemu przez Operatora lub adres miejsca zakończenia sieci; 5) datę
złożenia wniosku o zawarcie umowy - w przypadku reklamacji, o której mowa w
ust. 1 pkt 1; 6) datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia
świadczenia usługi telekomunikacyjnej - w przypadku reklamacji, o której mowa
w ust. 1 pkt 2; 7) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w
przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty; 8) numer konta bankowego lub
adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o
ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, o którym mowa w
pkt 7 ust.2;
9) podpis reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
3. W przypadku gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub
telefonicznie nie spełnia warunków określonych w ust. 2 pkt 1-6, 8 lub 9,
upoważniona osoba reprezentująca Operatora przyjmująca reklamację jest
obowiązana do niezwłocznego poinformowania reklamującego
o konieczności jej uzupełnienia.
4. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust.
2 pkt 1-6, 8 lub 9, Operator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego
rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia,
określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem,
że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie
reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
5. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 2 pkt 7,
a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości,
Operator rozpatrujący reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była
określona.
6. Reklamacja może być złożona pisemnie lub ustnie do protokołu
sporządzonego przez Operatora, a także przy wykorzystaniu innych środków
porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją
temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
7. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu u
Operatora, upoważniona osoba reprezentująca Operatora usług przyjmująca
reklamację jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie
pisemnej.
8. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy
wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą
elektroniczną, Operator w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdzi
jej przyjęcie w formie pisemnej/elektronicznej.
9. Zapisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację
w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
10. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia
okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa
w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została
nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury
zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi
telekomunikacyjnej.
11. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 10,
pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia
reklamującego.
12. Operator w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, udziela w formie
pisemnej odpowiedzi na reklamację.
13. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na
reklamację zostanie doręczona reklamującemu przesyłką poleconą/
elektroniczną.
14. Jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w
terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że ta reklamacja została
uwzględniona.
15. Reklamacja dotycząca wysokości należności nie zwalnia z obowiązku jej
zapłaty, przy czym w przypadku uznania reklamacji wniesiona opłata zostanie
zaliczona na poczet przyszłych należności Abonenta lub zwrócona na konto
Abonenta.
16. W przypadku uwzględnienia reklamacji usługi telekomunikacyjnej opłata, za
szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych podlega zwrotowi.
17. Reklamację składa się w Biurze Obsługi Kienta 1) osobiście w Biurze Obsługi
Klienta przy ul. Polna 55 w Darłowie w godzinach otwarcia biura; 3) za pomocą
poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@darlan.pl; 4) pisemnie na
adres ul. Polna 55 76-150 Darlowo.
§ 18. Poufność informacji.
1. Operator i Abonent zobowiązani są do zachowania poufności informacji o
warunkach łączącej strony Umowy oraz danych identyfikacyjnych Abonenta, a
wzajemnie udzielane informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów
wykonania łączącej Strony Umowy.
2. Wszelkie informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane osobom
trzecim tylko w przypadkach przewidzianych prawem
3. Operator i Abonent zobowiązani są do wzajemnego zachowania poufności
informacji oraz zbiorów danych, do których mieli dostęp poprzez sieć Operatora
w trakcie obowiązywania Umowy, jak również zobowiązani są do nie zbierania,
przetwarzania i przechowywania oraz do nie udostępniania ich osobom trzecim
bez zgody drugiej strony.
4. Operator nie ingeruje w treść przesyłanych i otrzymywanych przez Abonenta
informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenie
prawa wynikającego z treści takich informacji.
§ 19. Ochrona danych osobowych i ich przetwarzanie, zachowanie tajemnicy
telekomunikacyjnej, zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci oraz
usług telekomunikacyjnych.
1. Operator jest administratorem danych osobowych dotyczących Abonenta.
Operator przetwarza dane transmisyjne w zakresie niezbędnym do wykonania
usługi telekomunikacyjnej. Przetwarzanie danych osobowych i transmisyjnych
prowadzone będzie w celu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz w celu
promocji (markerngu) produktów własnych.
2. Operator jest uprawniony do przetwarzania następujących danych
dotyczących Abonenta będącego osobą fizyczną: 1) nazwisk i imion; 2) imion
rodziców; 3) miejsca i daty urodzenia; 4) adresu miejsca zamieszkania i adresu
korespondencyjnego jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania; 5)
numeru ewidencyjnego PESEL - w przypadku obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej; 6) nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w
przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego
albo Konfederacji Szwajcarskiej - numeru paszportu lub karty pobytu; 7)
zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania
zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
3. Oprócz danych, o których mowa w ust. 2, Operator może, za zgodą Abonenta
będącego osobą fizyczną, przetwarzać inne dane tego Abonenta
w związku ze świadczoną usługą, w szczególności numer konta bankowego lub
karty płatniczej, a także adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów
kontaktowych.
4. Abonent ma prawo wpływu na zakres przetwarzanych danych osobowych i
transmisyjnych, a w szczególności do: 1) dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania, 2) sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach promocyjnych
(markerngowych) oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, 3)
żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną
sytuację.
5. Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów w związku
ze świadczonymi usługami.
6. Operator informuje Abonenta o możliwych zagrożeniach związanych ze
świadczoną usługą przy podpisywaniu umowy.
7. Operator publikuje na swojej stronie internetowej aktualne informacje o: 1)
wystąpieniu szczególnego ryzyka naruszenia bezpieczeństwa sieci wymagającego
podjęcia środków wykraczających poza środki techniczne i organizacyjne podjęte
przez Operatora, a także o istniejących możliwościach zapewnienia
bezpieczeństwa i związanych z tym kosztach, 2) potencjalnych zagrożeniach
związanych z korzystaniem przez Abonentów z usług telekomunikacyjnych, 3)
rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach
zabezpieczania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed
oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym, 4) przykładowych
konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia
telekomunikacyjnych Urządzeń Końcowych.
8. Obowiązek, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 - 4, może być zrealizowany przez
umieszczenie na stronie internetowej Operatora odnośnika do strony
internetowej UKE lub innego podmiotu zajmującego się bezpieczeństwem sieci.
9. Operator podejmuje proporcjonalne i uzasadnione środki mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci, usług oraz przekazu
komunikatów związanych ze świadczonymi usługami, w tym: 1) eliminację
przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu sieci lub usług,
2) przerwanie lub ograniczenie Świadczenia Usługi Telekomunikacyjnej na
Zakończeniu Sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających
bezpieczeństwu sieci lub usług.
10. W przypadku podjęcia środków, o których mowa w ust. 6, Operator nie
odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług
telekomunikacyjnych w zakresie wynikającym z podjętych środków.
§ 20. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie oświadczenia do Operatora powinny być dokonywane w formie
pisemnej bądź mailowej.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie powinny być dokonywane w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową Operatora z
Abonentem, stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo
telekomunikacyjne oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1
października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz
warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu i Umowy należy wykładać z
uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku
niezgodności postanowienia Regulaminu lub Umowy z przepisem powszechnie
obowiązującego prawa lub ich tożsamości z treścią klauzul wpisanych do
Rejestru klauzul niedozwolonych, postanowienia te zgodnie z interesem
Konsumenta i wymogami prawa, w wadliwej części lub całości nie znajdą
zastosowania. Operator po powzięciu wiadomości o takiej niezgodności
podejmie działania zmierzające do zmiany wadliwych postanowień.
5. Regulamin stanowi integralną część umowy a jego przepisy są nadrzędne i
wszelkie zmiany wynikające ze zmian regulaminu mogą dotyczyć punktów
umowy.
§ 21. Wejście w życie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2022 r.


DARLAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 76-150 Darłowo ul. Polna 55, NIP: 4990689909, KRS: 0000962587, REGON: 5215759350000,
kontakt@darlan.pl www.darlan.pl 

 

bottom of page